Algemene Voorwaarden WeTeachU

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65036417.

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder:
 2. WeTeachU: De vennootschap onder Firma ‘WeTeachU’, gevestigd te Groningen.
 3. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die met WeTeachU een overeenkomst heeft gesloten, of een offerte hiervoor heeft aangevraagd.
 4. Partijen: WeTeachU en Opdrachtgever tezamen.
 5. Afwijkingen van de voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.
 6. Indien één of meer van de bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van toepassing. Partijen stellen in overleg nieuwe bepalingen op ter vervanging van de nietige / vernietigde bepalingen.
 7. De voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 9. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over schriftelijk, wordt hier tevens onder verstaan: per e-mail.

Artikel 2. Offertes en overeenkomst

 1. Alle door WeTeachU uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na offertedatum.
 2. Alle in de offerte of anderszins door WeTeachU vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat WeTeachU de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte, retour heeft ontvangen.
 4. Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen, eindigt de overeenkomst na de overeengekomen tijd van rechtswege.
 5. Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor het verrichten een specifieke, schriftelijk overeengekomen dienst, eindigt de overeenkomst van rechtswege, zodra WeTeachU de dienst heeft verricht.
 6. De overeenkomst inzake een Apple support overeenkomst, wordt aangegaan voor de overeengekomen duur.
 7. Ieder der partijen kan de Apple support overeenkomst schriftelijk opzeggen, met in achtneming van een opzegtermijn van één maand en tegen het einde van de overeengekomen periode.
 8. Indien de Apple support overeenkomst niet rechtsgeldig wordt opgezegd, dan wordt de Apple support overeenkomst steeds stilzwijgend verleng voor de duur van drie maanden.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. WeTeachU neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat, tenzij een resultaat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en dit resultaat met voldoende bepaalbaarheid is omschreven.
 2. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke WeTeachU overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs weet of kan weten dat WeTeachU deze nodig heeft, tijdig en op de door WeTeachU gewenste wijze, ter beschikking te stellen.
 3. WeTeachU is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit deze opschorting voortvloeiende kosten op Opdrachtgever te verhalen, indien Opdrachtgever nalaat de gegevens en bescheiden, zoals bedoeld in het vorig lid, (tijdig) te overleggen.
 4. WeTeachU is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 5. Door WeTeachU opgegeven uitvoerings- en / of leveringstermijnen, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 6. WeTeachU is niet gehouden haar verplichting uit enige overeenkomst met Opdrachtgever na te komen, indien Opdrachtgever gebruik maakt van illegale software en / of software waar Opdrachtgever op illegale wijze een licentie voor heeft verkregen.
 7. Indien Opdrachtgever gedurende de Apple support overeenkomst, tijdens een maand niet al de overeengekomen uren gebruikt dan komen deze uren te vervallen. Opdrachtgever kan de niet gebruikte uren nimmer meenemen naar een volgende maand, noch heeft Opdrachtgever recht op restitutie.
 8. Indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op locatie van Opdrachtgever wordt uitgevoerd, zal Opdrachtgever een af te sluiten werkruimte en de benodigde materialen ter beschikking stellen. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat de werkruimte voldoet aan alle wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden.

Artikel 4. Abonnement

 1. De abonnementsovereenkomst wordt na de overeengekomen duur, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd tenzij de abonnementsovereenkomst schriftelijk wordt opgezegd met in acht neming van een opzegtermijn van één maand en tegen het einde van de looptijd.
 2. De abonnementsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan schriftelijk worden opgezegd met in acht neming van een opzegtermijn van twee maanden en tegen het einde van het kalenderjaar.

Artikel 5. Wijzigingen overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst schriftelijk aanpassen.
 2. Indien WeTeachU uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend. 

Artikel 6. Vergoeding

 1. WeTeachU zal aan Opdrachtgever een vergoeding in rekening brengen, berekend op grond van een vaste prijs dan wel op grond van een vaste vergoeding per gewerkte tijdseenheid.
 2. Indien WeTeachU met Opdrachtgever een vergoeding overeenkomt, dan is WeTeachU niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze vergoeding over te gaan zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de vergoeding voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of zijn oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren voor WeTeachU.
 3. Indien de verhoging van de vergoeding, anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst, meer dan 15% bedraagt dan heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 4. De vergoeding van WeTeachU is niet afhankelijk van de uitkomst of de resultaten van de overeenkomst.
 5. WeTeachU is gerechtigd de overeenkomst in fasen uit te voeren en daarmee uitgevoerde gedeelte(s) afzonderlijk te factureren, alsmede (algehele) vooruitbetaling van de vergoeding te verlangen. 

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling van de vergoeding dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te geschieden door storting op of overschrijving naar een door WeTeachU aan te wijzen bankrekening.
 2. Betaling voor de Apple support overeenkomst dient maandelijks plaats te vinden, bij wijze van vooruitbetaling.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, verkeerd hij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is. Ingeval van verzuim van Opdrachtgever is WeTeachU bevoegd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, lopend vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening.
 4. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens WeTeachU, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 50,-.
 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en / of verrekening van zijn verplichtingen jegens WeTeachU.
 6. Wanneer er meerdere Opdrachtgevers zijn, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het totale factuurbedrag, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht en ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 7. WeTeachU is gerechtigd elektronisch te factureren.

Artikel 8. Opschorting, staking en ontbinding

 1. WeTeachU is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien:
 2. Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de overeenkomst;
 3. Aannemelijk is dat Opdrachtgever niet, niet volledig en / of niet tijdig aan een verplichting jegens WeTeachU zal (kunnen) voldoen;
 4. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op Opdrachtgever van toepassing is verklaard, of een verzoek tot één van de hiervoor genoemde procedures aanhangig is.
 5. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 6. WeTeachU is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet kan worden verwacht.
 7. Alle eventuele verplichtingen van Opdrachtgever jegens WeTeachU worden na ontbinding of opschorting onmiddellijk opeisbaar.
 8. Opschorting en / of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Tevens is WeTeachU alsdan gerechtigd van Opdrachtgever de volgende kosten te vorderen: schadekosten, kosten en (gederfde) interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de Opdrachtgever, ontbindingskosten en gederfde omzet.

Artikel 9. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Deze verplichting geldt tevens voor ingeschakelde derden.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk tenzij dit uitdrukkelijk anders door de wederpartij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels WeTeachU een informatieplicht opleggen.
 4. WeTeachU is gerechtigd de na bewerking verkregen resultaten, mits die resultaten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor portfolio doeleinden.

Artikel 10. Klachten

 1. Klachten over de verrichte diensten dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen nadat de diensten zijn verricht, bij WeTeachU gemeld te worden.
 2. Klachten over de factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum bij WeTeachU gemeld te worden
 3. Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 4. Indien een klacht gegrond is, zal WeTeachU de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. WeTeachU is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien WeTeachU niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van de overeenkomst, welke wel van hem verwacht had mogen worden.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van WeTeachU aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan WeTeachU toegerekend kunnen worden;
 • De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 1. De aansprakelijkheid van WeTeachU, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroeps- / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het van toepassing zijnde eigen risico van WeTeachU.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van WeTeachU beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die WeTeachU en Opdrachtgever voor de werkzaamheden zijn overeengekomen.
 3. In afwijking van het vorige lid, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot de over de laatste drie maanden verschuldigde vergoeding.
 4. WeTeachU is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat WeTeachU is uitgegaan van, door of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. WeTeachU is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen: stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade.
 6. Opdrachtgever vrijwaart WeTeachU voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met de door WeTeachU aan Opdrachtgever geleverde diensten.
 7. WeTeachU is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst van of door de Opdrachtgever, op advies van WeTeachU, ingeschakelde derden
 8. Alle beperkingen van de aansprakelijkheid van WeTeachU leiden slechts uitzondering ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van WeTeachU.

Artikel 12. Overmacht

 1. Indien WeTeachU door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat WeTeachU alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding is gehouden.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop WeTeachU geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WeTeachU niet in staat is de verplichtingen na te komen. Storingen of uitvallen van internet en / of de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat WeTeachU door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van WeTeachU kan worden gevergd, ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en arbeidsongeschiktheid in het bedrijf van WeTeachU daaronder begrepen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht periode langer duurt dan twee maanden is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien WeTeachU bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde databestanden, apps en / of adviesrapporten berusten uitsluitend bij WeTeachU, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. WeTeachU verleent aan Opdrachtgever slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar gebruiksrecht op de databestanden en de adviesrapporten.
 2. Voor het gebruik van de apps dient Opdrachtgever deze zelf aan te schaffen middels de Apple app store.
 3. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van WeTeachU zullen door Opdrachtgever geen gegevens uit de in dit artikel benoemde materialen worden gepubliceerd, vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door hem opgedane kennis te gebruiken anders dan voor de werkzaamheden in het bedrijf van Opdrachtgever, dan wel deze kennis met derden van buiten het bedrijf van Opdrachtgever te delen.
 5. WeTeachU behoudt zich het recht voor om alle aan deze overeenkomst ten grondslag liggende zaken en ideeën zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en / of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden.

Artikel 14. Trainingen

 1. Indien de overeenkomst strekt tot het geven van een training, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor:
 • Deelnemers aan de training;
 • Marketing en promotie voor de training;
 • Locatie en ruimte voor de training;
 • Apparatuur waarvan WeTeachU te kennen geeft dat deze nodig is om de training te geven.
 1. Betaling van de factuur voor de training dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, doch uiterlijk twee dagen voor aanvang van de training.
 2. Indien Opdrachtgever niet voor aanvang van de training voldaan heeft aan zijn betalings- en overige verplichtingen, dan zal WeTeachU deze training niet uitvoeren.
 3. Annulering van de training door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.
 4. Indien de Opdrachtgever de training wil annuleren, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
Tijdstip van annulering Kosten voor Opdrachtgever
48 uur of minder voor aanvang 100% van de gefactureerde kosten
48 – 72 uur voor aanvang 50% van de gefactureerde kosten
 1. In afwijking van het vorige lid is Opdrachtgever geen annuleringskosten verschuldigd, met uitzondering van kosten die WeTeachU alsnog dient te maken, wanneer Partijen een nieuwe datum voor de training schriftelijk overeenkomen.
 2. WeTeachU is te allen tijde gerechtigd de persoon die de training geeft, te vervangen door een andere geschikt persoon.
 3. WeTeachU heeft het recht om, zonder opgave van redenen, de training te annuleren of deelname van Opdrachtgever dan wel een door Opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op restitutie van de betaalde vergoeding.

Artikel 15. Slotbepalingen

 1. Deze voorwaarden blijven van kracht indien WeTeachU van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. WeTeachU is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 3. Alle rechtsverhoudingen tussen WeTeachU en Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 4. Alle geschillen die verband houden met een rechtsverhouding tussen WeTeachU en Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen.
 5. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vorige lid zodra één van de Partijen dat stelt.
 6. Deze voorwaarden treden in werking op 28 november 2016.